KVALITÉ OCH MILJÖ

Arbetsmiljöpolicy

Ledningen är direkt ansvarig för företagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöarbetet är en del av vårt dagliga arbete som syftar till att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs, och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetet är att riskbedöma, undersöka och samt årligen följa upp arbetsmiljöarbetet. Detta är integrerat i ledningsarbetet, i våra projekt och i serviceverksamheten och är en del av ledningens genomgång.

Våra riktlinjer

Vår målsättning inom arbetsmiljön är att vi ska:

  • Tillämpa och följa de lagar, krav och förordningar som gäller för oss.
  • Arbeta systematiskt och förebyggande med en ständig förbättring i vårt arbetsmiljöarbete i hela vår verksamhet.
  • Främja personlig utveckling med att utveckla sin kompetens.
  • Ta eget ansvar och att kunna påverka sin egen arbetssituation.
  • Informera, utbilda och engagera vår personal i arbetsmiljöfrågor. Alla anställda tar initiativ och visar ett personligt ansvar för sin egen samt andras säkerhets.
  • Upprätta arbetsmiljöplaner med riskanalyser och förebyggande åtgärder för alla större arbetsplatser.
    Säkerställa att arbetsmiljöarbetet utförs som beslutat genom bra rutiner, tydliga ansvar vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter och ständigt förbättra i alla delar.
  • Tillsammans skapa den arbetsmiljö som vi verkar i. Alla medverkar genom att hålla ordning, bistå medarbetare som behöver hjälp och se till att säkerhetsanordningar fungerar innan vi påbörjar arbetet.

VI TAR SNABBT FRAM ETT FÖRSLAG UTIFRÅN ERA ÖNSKEMÅL!